آلفاباکس


حضرت عبدالعظیم حسنی

حضرت عبدالعظیم حسنی

آن حضرت یکی از شخصیت های بزرگ علمی ، عملی و جهادی است که تاکنون آن گونه که شایسته است ، شناخته نشده است .
در مقدّمه حکمت نامه حضرت عبدالعظیم علیه السّلام ، موضوعاتی چون : شخصیت خانوادگی، ویژگی های علمی و عملی ، هجرت به شهرری و وفات ایشان در این شهر ، بررسی شده اند .[1]

یک. تبار

تبار حضرت عبدالعظیم علیه السّلام با چهار واسطه 

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
حضرت ,عبدالعظیم ,حضرت عبدالعظیم ,علیه السّلام ,عبدالعظیم علیه