آلفاباکس


آسیب ‏شناسى روابط دختر و پسر

آسیب شناسی

مقدمه

واژه «انسان» بنا بر این که از ریشه انس مشتق شده باشد، نمایانگر این است که در وجود او میل به انس گرفتن و مأنوس واقع شدن نهفته است. اما آن چه در این میانه اهمیت دارد کیفیت و چگونگى استفاده از این میل است و بررسى آسیب‏ هاى بى ضابطه بودن آن و این که خدا پسندانه‏ ترین و عاقلانه‏ ترین نوع آن کدام است؟

ما در بین جوانان که این مسأله محبت ورزیدن و دوستى کردن شیوع بیشترى دارد، 

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع